Millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalous sinun yrityksellesi voisi tarjota?

Itä-Suomen yliopiston KILIKE-projektin osahanke tukee yrityksiä pohtimaan itse ja/tai yhdessä muiden yritysten kanssa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kierrätysmateriaalien tehokkaammassa käytössä. Olemme hankkeessa ensitöiksemme rakentaneet kiertotalousdiagnoosityökalun kansainvälisen tunnetun kiertotalousasiantuntijan Ellen MacArthurin ja hänen tutkimusryhmänsä oppeja noudattaen.

Laatimamme työkalun avulla toteutettavan kiertotalousdiagnoosin tuloksena yritykset voivat paremmin hahmottaa omia kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksiaan muun muassa tuottamamme raportin avulla. Työkalu käsittää väittämiä ja reflektiivisiä kysymyksiä kattavasti liiketoiminnan eri osa-alueilta, kuten tuotteen/palvelun design, tuotanto, jakelu, tuotteen käytettävyys asiakkaan näkökulmasta. Lähestymme kiertotalouden mahdollisuuksia siis vahvasti liiketoimintanäkökulma edellä.

Analyysejä yrityksille tuottaessamme olemme myös saaneet alustavaa ymmärrystä siitä, mitä kiertotalous yrittäjän näkökulmasta tarkoittaa. Näyttäisikin siltä, että asennoituminen kiertotalouteen on sekä yrittäjän henkilökohtaisten normien (esim. vihreät arvot) sekä omien/yrityksen intressien summa. Yrityksen intressit, erityisesti taloudelliset intressit, ovat kiertotalouteen liittyvissä päätöksissä hyvin vahvasti läsnä. Lisäksi yrittäjän asennoitumiseen näyttää alustavien tulosten valossa myös vaikuttavan yrittäjän käsitys siitä, miten muut alla kiertotalouteen suhtautuvat. Mikäli muut yritykset toimivat vahvasti vain esimerkiksi taloudellisten intressien pohjalta, voi yksittäisen yrittäjän olla haasteellista edustaa toisenlaista näkökantaa. Alan toimijoilla voi myös olla vahva ymmärrys alan negatiivisista ympäristövaikutuksista, mutta asialle ei olla halukkaita tekemään mitään. Aukkoa ymmärryksen ja toiminnan välillä selittävät tyypillisesti käytännön esteet. Toisin sanoen raha ratkaisee, mikäli kiertotalouden mukainen toiminta koetaan liian kalliiksi eikä nähdä sen tuottamaa lisäarvoa esimerkiksi asiakkaille. Markkinat ja asiakkaiden vaatimukset voivat kuitenkin toimia vahvana muutosajurina sekä kiertotalouteen liittyvien asenteiden että käyttäytymisen suhteen.

Aikaisempi tutkimus on paljastanut, että yritykset tyypillisesti toteuttavat jotain kolmesta käyttäytymismallista kiertotalouteen liittyen. Liu’n (2009) mukaan nämä käyttäytymismallit ovat puolustava käyttäytyminen (defensive behaviour), ennaltaehkäisevä käyttäytyminen (preventive behaviour) ja innostunut käyttäytyminen (enthusiastic behaviour). Puolustava käyttäytyminen tarkoittaa sitä, että ympäristöä ei juuri huomioida ja yrityksessä voidaan tuotannossa hyödyntää materiaaleja tai kemikaaleja, jotka ovat ympäristölle haitallisia. Innostunut käyttäytyminen taas näyttäytyy esimerkiksi ympäristöystävällisten materiaalien hyödyntämisen suoranaisessa priorisoimisena kaikessa toiminnassa. Ennaltaehkäisevä käyttäytyminen (preventive behaviour) näyttäisi olevan tyypillisin käyttäytymismalli alustavien tulostemme perusteella. Se sijoittuu kahden edellä mainitun käyttäytymismallin välimastoon ja käsittää mm. pyrkimyksen hyödyntää ympäristöystävällisiä raaka-aineita. Oletko miettinyt, mitä kiertotalouden käyttäytymismallia sinun yrityksesi toteuttaa?

Mikäli sinua ja yritystänne kiinnostaisivat kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet, niin olethan meihin yhteydessä. Erityisesti etsimme yhteistyökumppaneita Kuopion ja lähiympäristön alueelta. Voimme myös tarjota apua kestävään kehitykseen perustuvien liiketoimintamallien hahmottamisessa esim. liiketoimintamalli- tai asiakastarve-workshoppien muodossa. Tule mukaan ottamaan hyöty irti tulevaisuuden liiketoiminnasta!

Kaisa Henttonen, mob.050- 4352664. Tiimimme muut jäsenet ovat Eeva Aromaa ja Ville-Veikko Piispanen.

About The Author

Hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle.

Comments are closed.