Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: vienti- ja tuontitoiminnan kurssi

Vienti- ja tuontitoiminnan kurssi on kauppatieteiden alaan kuuluvan hankintojen johtamisen kandidaattiohjelman pakollinen kurssi, joka yleensä suoritetaan kandiopintojen toisena vuotena. Kauppatieteiden opiskelija Veera kertoo kurssista:

”Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot yritysten vienti- ja tuontitoimintaan keskeisesti liittyvistä asioista sekä niiden hyödyntämisestä käytännössä. Kurssin aikana tutuiksi tulevat esimerkiksi erilaiset viennin ja tuonnin muodot sekä maksu- ja kuljetustavat ulkomaan kaupankäynnissä.

Kurssin aikana opiskelijat pääsevät perehtymään myös ulkomaankaupan tärkeimpiin dokumentteihin, kuten erilaisiin tullausasiakirjoihin sekä kansainvälisen kaupan perusteorioihin, joiden avulla kansainvälistä kaupankäyntiä voidaan tarkemmin selittää.

Kurssi koostui viikoittain pidettävistä luennoista, harjoitustyöstä ja tentistä. Luennoilla teoriaan liitettiin paljon myös konkreettisia esimerkkejä.

Neljä kurssin seitsemästä luennosta oli vierailijaluentoja. Näillä luennoilla yliopistomme ulkopuolinen henkilö esimerkiksi jostakin yrityksestä tulee kertomaan muun muassa yrityksen toiminnasta sekä erilaisista käytännön työtehtävistä yrityksessä.

Vierailijoiksi saimme esimerkiksi henkilöt OP:n yrityspankista sekä Suomen Tullilta. OP:n vierailijaluennolla erilaiset kansainvälisen kaupan rahoitus- ja maksutavat selkeytyivät esimerkkien avulla sekä pääsimme myös itse harjoittelemaan erilaisten lomakkeiden täyttämistä.

Tullin edustajan luento puolestaan toi ilmi Tullin toiminnasta sellaisia uusia asioita, jotka olivat monelle opiskelijalle entuudestaan tuntemattomia.

Käsittelimme muun muassa tullaushakemusten tekoa käytännössä, tutustuimme kansainvälisen kaupan tullausmenetelmiin sekä kävimme läpi tärkeimpiä asiakirjoja, joita yritykset tarvitsevat esimerkiksi hankkiessaan raaka-aineita Suomen ulkopuolelta.

Kurssin aikana tehtiin myös ryhmätyö. Ryhmätyössä opittua teoriaa pääsi hyödyntämään käytännössä. Kaikki ryhmät valitsivat jonkin yrityksen, joka ei vielä toimi kansainvälisillä markkinoilla tai on lähtemässä uudelle markkina-alueelle.

Opiskelijoiden tehtävänä oli laatia yritykselle kansainvälistymisanalyysi ja valita sopivan maa ja markkinat, jonne vientiä tai tuontia aletaan harjoittaa.

Ensimmäisenä ryhmien tuli selvittää valitsemansa yrityksen tuotteeseen, talouteen ja osaamiseen liittyviä tekijöitä annettujen kysymysten perusteella. Näiden pohjalta opiskelijat pääsivät suorittamaan analyysia siitä, onko yrityksen kannattavaa lähteä esimerkiksi laajentamaan toimintaansa tietyn maan markkinoille.

Työhön kuului myös syventävä osa, jossa ryhmän piti syventyä vielä tarkemmin tiettyyn kansainvälisen kaupan osa-alueeseen ennalta valitun aiheen mukaisesti. Esimerkiksi oma ryhmäni etsi lisää tietoa erilaisista tukipalveluista ja -organisaatioista. Kyseiset organisaatiot voivat muun muassa tarjota palveluja rahoitukseen ja markkinointiin ulkomailla.

Sovelsimme tätä tietoa valitsemamme yrityksen jalkautumiseen kansainvälisille markkinoille. Harjoitustyöstä tuli vielä tehdä pieni videoesitys, jossa tärkeimmät asiat käydään ytimekkäästi läpi. Viimeisenä kaikki ryhmät arvioivat toisen ryhmän harjoitustyön ja videoesitykset sekä antoivat niistä palautetta.

Kurssin arviointi perustui harjoitustyön lisäksi tenttiin. Harjoitustyön osuus kurssin kokonaisarvosanasta oli 30 prosenttia ja tentin 70 prosenttia. Tentissä oli muutama lyhyempi sananselitys-tehtävä, monivalintatehtäviä sekä kaksi pidempää esseetyylistä tehtävää.

Tentti ei ollut tavallinen kirjallinen tentti, vaan se suoritettiin Exam-tenttinä. Exam-tentissä opiskelijoille annetaan tietyt päivät, joiden aikana heidän tulee käydä itsenäisesti suorittamassa tentti yliopistolla sijaitsevassa tenttitilassa.

Mielestäni vierailijaluennot sekä harjoitustyön tekeminen tekivät kurssista teki erittäin mielenkiintoisen. Harjoitustyöstä kiinnostavan teki teorian soveltaminen käytäntöön sekä yhden suomalaisen yrityksen toimintaan perehtyminen syvällisemmin. Itse opin kurssilla paljon erilaisia kansainvälisessä kaupassa huomioitavia asioita sekä analysoimaan kansainväliseen kauppaan liittyvää tietoa.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *