Millaisena LUTin tekniikan aloilta valmistuneet kokevat saamansa koulutuksen?

Tekniikan akateemiset TEK ja kaikki tekniikan alan seitsemän yliopistoa toteuttavat yhdessä vuosittain palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille. Kysely tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat DI:t ja arkkitehdit.

Palauteyselyssä kartoitetaan muun muassa vastavalmistuneiden osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon (Lähde: TEK).

Vuonna 2019 kaikista kyselyn piiriin kuuluneista 76 prosenttia vastasi kyselyyn. LUTista valmistuneiden vastausprosentti oli peräti 91, kun valmistuneita oli 540 ja heistä 491 vastasi kyselyyn. Ainoastaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla oli korkeampi vastausprosentti, 92 (vastaajia 54, valmistuneita 59).

LUTin vastaajista 78 prosenttia oli suomalaisia ja 22 prosenttia kansainvälisiä opiskelijoita. 76 prosenttia oli miehiä ja 24 prosenttia naisia.

Kyselyn visualisaatioon voi tutustua TEKin sivuilla.

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin siihen, millaisena LUTista valmistuneet diplomi-insinöörit ovat kokeneet saamansa koulutuksen.

Tyytyväisyys opintoihin

Kyselyn mukaan LUT-yliopiston opiskelijat ovat kaikista vastaajista tyytyväisimpiä opetuksen laatuun sekä opetusmetodeihin. Noin 90 prosenttia vastaajista kertoo koulutuksen täyttäneen myös asetetut tavoitteet sekä saamansa osaamisen vastanneen omia odotuksia erittäin hyvin tai hyvin.

Opetus on ollut suurelta osin laadukasta

65 % samaa mieltä
27 % jossain määrin samaa mieltä
6 % jokseenkin eri mieltä
1% ei vastannut

Olen ollut tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin

57 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä
35 % on jossain määrin samaa mieltä
7 % On jossain määri eri mieltä
1 % on eri mieltä
1 % ei vastannut

Opintojen sisältö oli ajantasaista

59 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä
31 % on jossain määrin samaa mieltä
7 % on jossain määrin eri mieltä
1 % on eri mieltä
2% ei vastannut

Alan tutkimustuloksia sovellettiin opetukseen

71 % täysin samaa mieltä
23 % jossain määrin samaa mieltä
3 % jokseenkin eri mieltä
3 % ei vastannut

Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen

69%  täysin samaa mieltä
24 % jossain määrin samaa mieltä
4 % jokseenkin eri mieltä
1 % eri mieltä
1 % ei vastannut

Ohjaus ja tuki opintojen aikana

LUTista valmistuneet kokivat olonsa yliopistossa turvalliseksi ja olivat yleiseen opintojen ohjaukseen sekä lopputyön ohjaukseen kaikista tyytyväisimpien joukossa. He kokivat saaneensa myös parhaiten tietoa ja tukea opintojensa eri näkökulmien arvioimiseksi. 

Tunsin oloni turvalliseksi yliopistossani

82 % täysin samaa mieltä
12 % jokseenkin samaa mieltä
3 % jokseenkin eri mieltä
1 % eri mieltä
2 % ei vastannut

Olen tyytyväinen opintoihini

61 % täysin samaa mieltä
28 % osittain samaa mieltä
7 % jokseenkin eri mieltä
3 % eri mieltä
1 % ei vastannut

Olen saanut tarpeeksi ohjausta lopputyön tekemiseen

69 % täysin samaa mieltä
19 % jokseenkin samaa mieltä
8 % jokseenkin eri mieltä
2 % eri mieltä

Olen saanut tarpeeksi tukea opintojeni suunnittelemiseen

59 % täysin samaa mieltä
27 % jokseenkin samaa mieltä
10 % jokseenkin eri mieltä
2 % eri mieltä
3 % ei vastannut

Sain riittävästi ohjausta yliopistolta

61 % täysin samaa mieltä
24 % osittain samaa mieltä
6 % ei samaa eikä eri mieltä
6 % jokseenkin eri mieltä
2 % eri mieltä

Vaikuttaminen ja kommunikaatio

LUTista valmistuneiden mielestä mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan olivat kyselyyn vastanneiden parhaimmistoa  – 82 prosenttia vastaajista oli mahdollisuuksiin tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä. LUTista valmistuneet olivat myös kyselyn toiseksi tyytyväisimpiä opettajilta saamaansa palautteeseen ja siihen, kuinka palaute on auttanut heitä opinnoissaan.

Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa ja osallistua yliopistoni toimintaan

50 % täysin samaa mieltä
32 % jokseenkin samaa mieltä
5 % jokseenkin eri mieltä
3 % eri mieltä
10 % ei vastannut

Olen tyytyväinen kommunikaatioon opettavan henkilöstön kanssa 

64 % täysin samaa mieltä
27 % jokseenkin samaa mieltä
5 % jokseenkin eri mieltä
1 % eri mieltä
3 % ei vastannut

Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani

50 % täysin samaa mieltä
32 % jokseenkin samaa mieltä
11 % jokseenkin eri mieltä
3 % eri mieltä
3 % ei vastannut

Opintojen viivästyminen

LUTista valmistuneista noin 60 prosentilla opinnot viivästyivät tavoiteajasta. Kun otetaan huomioon kaikki kyselyyn vastanneet, opintojen viivästyminen on keskimääräisellä tasolla. Tavoiteaika opintojen suorittamiseen on viisi vuotta. Viivästymisen yleisimpiä syitä LUTista valmistuneilla olivat työskentely opintojen ohella (57 % vastaajista, joiden opinnot viivästyivät), aiheen tai työpaikan löytäminen diplomityölle (26 %), heikentynyt opiskelumotivaatio (18 %) ja perhesyyt (14 %).

Viivästyivätkö opintosi tai valmistuminen jostakin syystä?

39 % ei viivästynyt
27 % kyllä, 1­–6 kuukautta
11 % kyllä, 7–11 kuukautta
23 % kyllä, yli 12 kuukautta

Poissaolot kandidaatin ja maisterin opintojen aikana lukukausissa

71 % ei poissaoloja
9 % yksi lukukausi
7 % kaksi lukukautta
9 % 3–10 lukukautta
5 % yli 10 lukukautta

Työllistyminen valmistumishetkellä

Vuonna 2019 LUTista valmistuneista diplomi-insinööreistä 73 prosenttia oli työllistynyt tai tiesi, mihin työllistyy jo valmistumishetkellä. Vastaajista noin 70 prosenttia on sitä mieltä, että työn sisältö ja vaativuus vastaavat koulutusta hyvin tai erittäin hyvin. Lähes 90 prosenttia vastaajista koki myös opintojen aikana kerryttämänsä työkokemuksen hyödylliseksi.

Vuonna 2019 LUTista valmistuneista diplomi-insinööreistä valmistumishetkellä

61 % oli työllistynyt,
12 % tiesi, mihin työllistyy
22 % etsii töitä
3 % toimii yrittäjänä
5 % jatkoi opintoja nuorempana tutkijana tähdäten tohtorin tutkintoon

Kuinka hyödylliseksi arvioit opintoihin liittyvän harjoittelun/opintojen aikana saamasi työkokemuksen?

53 % erittäin hyödylliseksi
33 % hyödylliseksi
5 % vain hieman hyödylliseksi
9 % ei osaa sanoa

Työllistyneistä

68 % oli vakituinen sopimus
30 % määräaikainen sopimus

94 % työsopimuksista on täysiaikaisia
6 % osa-aikaisia

Työskentely ulkomailla

10 % vastanneista pitää erittäin todennäköisenä, että työskentelee ulkomailla 5 vuoden päästä valmistumisesta
12 % pitää todennäköisenä
35 % mahdollisena
24 % epätodennäköisenä
14 % hyvin epätodennäköisenä

Vastaajien mielestä työn sisältö vastaa opintojen alaa

36 % erittäin hyvin
35 % hyvin
22 % kohtuullisesti
4 % heikosti
1 % erittäin heikosti

Työn vaativuus vastaa koulutuksen tasoa

31 % erittäin hyvin
41 % erittäin hyvin
21 % kohtalaisesti
4 % heikosti
1 % erittäin heikosti

Yli 90 % valitsisi tekniikan alan koulutuksen uudelleen

Kaikista kyselyyn vastanneista, vuonna 2019 valmistuneista peräti 92 prosenttia valitsisi uudelleen tekniikan alan yliopistokoulutuksen. LUTista valmistuneista 4/5 valitsisi uudelleen myös saman tutkinto-ohjelman.

LUTista valmistuneista

80 % valitsisi saman tutkinnon ja saman tutkinto-ohjelman uudelleen
13 % valitsisi saman tutkinnon mutta eri tutkinto-ohjelman
4 % valitsisi jonkun muun yliopistotutkinnon kuin diplomi-insinöörin tutkintoon johtavan (eli muun kuin tekniikan alan koulutuksen)
3 % valitsisi jonkin muun kuin yliopistokoulutuksen

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *