Sähkötekniikan opiskelu käytännössä

Toisen vuoden sähkötekniikan opiskelija Pauli Partinen kertoo omista opinnoistaan ja esittelee tämänhetkisiä kurssejaan.

”Pääaineena luen sähköenergiajärjestelmiä, jotka pitävät sisällään käytännössä kaiken sähköntuotannosta, -siirrosta ja -kulutuksesta.

Muita kandiin valittavia pääainevaihtoehtoja ovat elektroniikka tai säätötekniikka ja sulautetut järjestelmät. Sähkötekniikan opiskelu on sopivan haastavaa, uutta asiaa on paljon, mutta mielenkiinto auttaa jaksamaan vaikeammillakin kursseilla.

Ensimmäinen ja toinen vuosi on käytännössä yhteisiä matematiikan ja fysiikan opintoja sekä aineopintojen perusteita. Myöhemmillä vuosikursseilla uppoudutaan syvemmin omaan pääaineeseen.

Luen sivuaineena tuotantotaloutta ja mielestäni onkin tärkeää ottaa opintoja myös kaupalliselta puolelta, sillä talouden ymmärtäminen on tärkeää myös tekniikan aloilla.

6-lut-locations

Seuraavaksi esitellyistä kursseista kaikki kuuluvat sähkötekniikan perusopintoihin tai sähköenergiajärjestelmien pääaineen pakollisiin opintoihin.

Tilastomatematiikka (laskennallinen tekniikka)

Tilastomatematiikka kuuluu tekniikan peruskursseihin ja sisältyy suurimpaan osaan tekniikan kandidaatin tutkinnoista.

Kaikkiin tekniikan tutkintoihin sisältyy jonkin verran matematiikan ja fysiikan opintoja, vaihtelevasti eri koulutusohjelmittain. Tämä kurssi koostuu luennoista, laskuharjoituksista ja arvosana muodostuu tentin perusteella.

Samanlaiset suoritustavat löytyvät lähes jokaiselta matematiikan ja fysiikan kurssilta. Joillain kursseilla myös laskuharjoituksista voi saada pisteitä arvosteluun.

Kurssilla opitaan todennäköisyyslaskentaa erilaisille tapahtumille ja joukoille. Lukiossa opittua tilastomatematiikan osaamista viedään vielä pidemmälle ja laajennetaan osaamista entisestään.

Kurssilla saa uusia työkaluja muun muassa todennäköisyyksien ja hypoteesien ratkaisemiseen.

EMC/Electromagnetic compatibility (sähkötekniikka)

Lyhenne EMC tarkoittaa suomeksi sähkömagneettista yhteensopivuutta. Termi kuulostaa haastavalta, mutta esimerkkejä tästä löytyy ihan arkielämästä.

Kun jokin sähköinen laite särisee tai tärisee tai ei toimi niin kuin pitäisi, kyseessä on usein sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät tekijät. Tällöin pitää selvittää aiheuttaako jokin toinen komponentti tai laite virheen eli häiritseekö jokin laite toista laitetta sähköisesti.

Kurssilla käydään läpi käytännössä, miten häiriöt kulkeutuvat ja mistä ne johtuvat. Kurssiin kuuluu myös ryhmätyö, jossa perehdytään johonkin sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvään aiheeseen.

Työssä täydennetään Wikipediasta löytyvää artikkelia kyseisestä aiheesta ja lopuksi esitellään työ muille. Kurssin läpäisemiseksi suoritetaan ryhmätentti, joka nimensä mukaan tehdään ryhmissä.

IMG_9116

Ympäristötekniikan perusteet (ympäristötekniikka)

Ympäristötekniikan perusteet kuuluu monen tekniikan alan perusopintoihin. Kaikki tekniikan alat ovat laaja-alaisia, joten on tärkeä ymmärtää eri alojen yhteyksiä.

Ympäristönäkökulmien huomioimien on myös yksi LUT:n perusajatuksista, joten se halutaan ottaa huomioon mahdollisimman laajasti kaikessa toiminnassa.

Tällä kurssilla käydään läpi nykymaailman ympäristöhaasteita ja –ongelmia sekä perehdytään innovaatioihin ja toimintatapoihin, joiden avulla voitaisiin löytää ratkaisuja ongelmiin.

Kurssin suoritukseen kuuluu luentojen ja tentin lisäksi harjoitustyö, jossa syvennytään jonkin tuotteen ympäristövaikutuksiin. Työstä kirjoitetaan raportti ja se esitellään seminaarissa muille kurssilaisille.

Työhön kuuluu myös opponointi eli toisen ryhmän harjoitustyön ja seminaariesityksen arviointi.

Piirianalyysi (sähkötekniikka)

Tällä kurssilla viedään perinteiset vastusten sarjaan- ja rinnankytkentöihin liittyvät laskut uudelle tasolle. Luennoilla ja laskuissa käsitellään vaihto- ja tasavirran vaikutusta komponentteihin ja ratkaistaan RLC-piirejä.

RLC-piiri on virtapiiri, jossa on vastus (R), kela (L) ja kondensaattori (C). Kurssilla selvitetään, miten virtapiiri käyttäytyy, kun siihen kytketään sähköt. Luennoilla käydään läpi kurssin eri aiheet ja opittuja asioita pääsee soveltamaan kotitehtävissä sekä tentissä.

Sähköisiä piirejä opitaan ratkaisemaan matriisien avulla, jolloin piirien käsittely helpottuu huomattavasti aiemmin opittuun nähden.

IMG_9147

Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet (sähkötekniikka)

Kaikkiin prosesseihin liittyy jonkin suureen mittaamista, esimerkiksi paineen, lämpötilan tai nopeuden mittaamista.

Tällä kurssilla perehdytään sähkötekniikan prosesseihin liittyviin mittauksiin ja selvitetään, miten näitä suureita voidaan mitata, mitä mittauksissa tulee ottaa huomioon ja miten mittaustuloksia tulkitaan.

Kurssilla tehdään harjoitustyö, jossa käytetään Labview-ohjelmistoa. Työssä simuloidaan signaalin muokkausta ja tulkintaa. Harjoitustyön lisäksi kurssilla on harjoituksia ja tentti.

Sähkötekniikan laboratoriotyöt (sähkötekniikka)

Tällä kurssilla päästään tutkimaan sähkötekniikan ilmiöitä käytännössä. Samanlaisia laboratoriotyökursseja löytyy lähes jokaiselta tekniikan alalta. Näillä kursseilla päästään lähemmäs käytännön asioita ja monet opitut asiat konkretisoituvat.

Ennen laboratoriossa tehtäviä mittauksia, tehdään ennakkotyö, jossa selostetaan tehtävät mittaukset ja ilmiöt. Ennakkotyön tarkoitus on nimenomaan perehtyä aiheeseen, jotta voi ymmärtää tehtäviä mittauksia paremmin.

Mittaukset suoritetaan ohjatusti laboratoriossa ja mittaustulokset kirjataan ylös myöhempää analysointia varten. Suoritetuista mittauksista ja tuloksista kasataan raportti, jossa selostetaan mittausten suoritus ja avataan tuloksia.

Tuloksista tehdään päätelmiä ja niihin johtaneita seikkoja havainnoidaan.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *