Vertailu: sähkötekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan viidennessä osassa tutustumme sähkötekniikan koulutuksiin.

Sähkötekniikassa sovelletaan matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä. Jotta voi ymmärtää sähköenergiaan liittyviä fysikaalisia ilmiöitä, on ymmärrettävä fysiikan lakeja sekä matematiikan kaavoja. Niitä soveltamalla uudistetaan sähköistyvää yhteiskuntaa. Ja juuri nyt sähkö –  yli 100 vuotta vanha keksintö – mullistaa maailmaa enemmän kuin koskaan.

Missä yliopistoissa sähkötekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu syksyllä 2020 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUTissa energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan ohjelmat ovat erillisiä tutkinto-ohjelmia, mutta ensimmäisen vuoden perusopinnot ovat näillä ohjelmilla yhteisiä. Syventyminen omaan alaan alkaa toisena opiskeluvuotena. Muissa yliopistoissa energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan ohjelmat ovat useimmiten tavalla tai toisella niputettu yhteen – joko keskenään tai yhteen jonkun muun tekniikan alan kanssa.

LUTin sähkötekniikan ohjelmassa perehdytään siihen, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä siirretään ja käytetään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Ohjelmassa syvennytään muun muassa älykkääseen sähköverkkoon, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan. Opinnoissa painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Lisäksi kehitetään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Lisäksi LUTissa alkaa syksyllä 2021 myös englanninkielinen Electrical Engineering -ohjelma, joka on yleisopinnoiltaan sama, kuin sähkötekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Kyseessä on yhteistyössä Hebein teknillisen yliopiston kanssa toteutettava kaksoistutkinto-ohjelma. Ohjelmassa tutustutaan sähkön tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Lisäksi ohjelmassa etsitään energiaan, sähkökoneisiin, automaatioon ja ohjaustekniikkaan liittyviä ratkaisuja, jotka ovat avainasemassa ilmastomuutoksen lieventämisessä ja nykyaikaisen yhteiskunnan uudistamisessa.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Bioinformaatioteknologia on poikkitieteellinen pääainekokonaisuus, joka valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan haasteiden ratkaisemiseen. Ohjelmassa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi kuten uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.

Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmassa opiskelija perehtyy päivittäisessä käytössämme oleviin sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksiin, kuten terveyden, liikkumisen ja viestinnän ratkaisuihin, oppii ymmärtämään teknologiaa innovaatioiden taustalla ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskunnan ja elinympäristömme kehitykseen.

Automaatio- ja informaatioteknologian koulutusohjelma antaa pohjatiedot erityisesti matematiikasta ja luonnontieteistä sekä lisäksi tietotekniikasta, elektroniikasta ja sähkötekniikasta, hieman pääaineesta riippuen. Ohjelmassa on kaksi pääainetta: automaatio- ja systeemitekniikka sekä informaatioteknologia.

→ Automaatio- ja systeemitekniikan pääaine luo pohjan systeemi-insinöörin ammattiin, joka profiloituu teollisuuden ja tuotteiden automaatioon ja säätötekniikkaan, automaation tietotekniikkaan, signaalin- ja kuvankäsittelyyn sekä ihminen-kone-liitäntöihin. Erona moniin perinteisiin insinöörialoihin on sovelluskohteiden moninaisuus ja järjestelmätekninen lähtökohta, joka merkitsee usein laajojen teknisten kokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista.

Englanninkielisessä Science and Technology -ohjelmassa on viisi pääainetta: Chemical Engineering (kemiantekniikka), Data Science (datatiede), Computational Engineering (laskennallinen tekniikka), Digital Systems and Design (digitaaliset järjestelmät ja muotoilu) sekä Quantum Technology (kvanttitekniikka).

Digital Systems and Design -pääaine on yhdistelmä sähkötekniikkaa ja automaatiota, tietotekniikkaa, viestintätieteitä, informaatiotieteitä ja elektroniikkaa. Ohjelmaan sisältyy kattavat matematiikan, signaalien ja järjestelmien mallinnuksen ja analysoinnin sekä elektroniikan opinnot. Opiskelija oppii järjestelmien mallintamista ja analysointia sekä laajat valmiudet toimia tietoverkkojen parissa.

Tampereen yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinnossa sähkötekniikan opiskelija valitsee syventymiskohteensa toisen opiskeluvuoden aikana. Ohjelmassa voi suuntautua johonkin viidestä alueesta:

Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee elektroniikan, tietokonetekniikan ja sulautettujen järjestelmien peruskäsitteistön sekä osaa analysoida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja laitteita. Lisäksi opiskelija hallitsee alan yleisimmät perusohjelmistot ja mittalaitteet.

Signaalikäsittelyn ja koneoppimisen opinnoissa opitaan soveltamaan koneoppimis- ja signaalinkäsittelymenetelmiä tietotekniikassa sekä käyttämään Matlab/Python-kirjastoja koneoppimis- ja signaalinkäsittelyongelmien laskennalliseen ratkaisemiseen. Lisäksi ohjelma antaa valmiudet soveltaa koneoppimista ja älykkäitä menetelmiä audion, kuvan ja robotiikan sovellusalueilla.

Sähköenergiatekniikan opinnoissa tutustutaan sähkömagnetiikan teoriaan sekä sähkövoimatekniikan perusilmiöihin. Opiskelija ymmärtää keskeisimpien sähkökoneiden toimintaperiaatteen sekä oppii mallintamaan sähkövoimajärjestelmän perusrakenteet ja komponentit.

Tehoelektroniikan opinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa tehoelektroniikan hyödyntämisen mahdollisuudet ja rajoitukset erilaisissa käyttökohteissa. Opiskelija tuntee myös tehoelektroniikkalaitteiden toiminta- ja toteuttamisperiaatteet sekä keskeisempien puolijohdekytkinkomponenttien, yleisimpien sähkökoneiden ja erilaisten magneettipiirien toiminnan.

Tietoliikennetekniikan opinnot antavat laaja-alaiset perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien digitaalisten tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden alueilta sekä valmiudet seurata alan kehitystä ja ymmärtää muita tekniikoita alan kannalta.

Englanninkielisessä Science and Engineering -ohjelmassa on kaksi suuntautumista: Computing and Electrical Engineering and Natural Sciences and Mathematics .

Electrical Engineering -suuntautumisessa ensimmäinen vuosi opiskellaan tekniikan opiskelijoille tärkeitä peruskursseja, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia sekä kieliä. Toisen vuoden aikana opiskelija valitsee itselleen pääaineen viidestä eri vaihtoehdosta:

Signal Processing and Machine Learning -pääaine tarjoaa opiskelijoille vahvaa käytännön tietoa ja asiantuntemusta koneoppimisen ja hahmontunnistuksen tärkeimmistä lähestymistavoista ja menetelmistä. Lisäksi opiskelija saa on käytännön kokemusta tietokonenäön, äänen ja puheen käsittelyn sekä tietotekniikan uusimmista sovelluksista.

Software Development –pääaine tarjoaa kattavat tiedot ohjelmistokehityksestä, prosesseista ja tietokannoista sekä verkkosovellusten toteuttamisesta. Opiskelija oppii ymmärtämään myös käyttäjien ja tekniikan välistä vuorovaikutusta.

Power Engineering –pääineessa perehdytään siihen, kuinka sähköisiä ja sähkömagneettisia perusilmiöitä voidaan hyödyntää nykyaikaisten tekniikan ongelmien ratkaisemiseen, esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuotannossa, sähköajoneuvoissa, älykkäissä lääketieteellisissä ja terveydenhuoltojärjestelmissä sekä kaikki ihmiset ja asiat yhdistävässä langattomassa viestinnässä. 

Communications Engineering –pääainessa opiskelija perehtyy digitalisaatioon, esineiden internetiin ja robotisointiin – alueisiin, jotka ovat kaikki vahvasti yhteydessä tehokkaaseen langattomaan paikannus- ja lokalisointitietoon sekä sisällä että ulkona. Opiskelijat oppivat viestintätekniikan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut, mukaan lukien kiinteät ja langattomat verkkotekniikat, jotka rakentavat perustan esimerkiksi 4G- ja 5G-matkapuhelinverkoille ja internetille.

Electronics and Embedded Systems -pääaine käsittelee laajasti analogisten ja digitaalisten piirien sekä sulautettujen tietojenkäsittelylaitteiden ja ohjelmistojen perusteita. Esimerkiksi puettavat laitteet, tulostettava elektroniikka ja laitteisto-ohjelmistosuunnittelu ovat esimerkkejä ajankohtaisista elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien tutkimusaiheista. 

Oulun yliopisto

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandiohjelmassa pääaine on sama kuin hakukohde eli elektroniikka ja tietoliikennetekniikka. Pääpaino opinnoissa on matematiikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn ohella ammattiaineissa, jotka keskittyvät elektroniikkasuunnitteluun, tietokonetekniikkaan ja ohjelmointiin, mittaustekniikkaan, elektroniikan komponentteihin ja materiaaleihin sekä tietoliikennetekniikkaan.

 

Vaasan yliopisto

Sähkö- ja energiatekniikka on yksi energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman kolmesta opintosuunnasta. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa.

Sähkö- ja energiatekniikan opinnoissa voi syventyä joko sähkötekniikkaan tai energiatekniikkaan.

Sähkötekniikassa syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opiskelija oppii muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien suojausta sekä suunnittelemaan sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *