Vertailu: tietotekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan kuudennessa osassa tutustumme tietotekniikan koulutuksiin.

Tietotekniikka poikkeaa muista insinööritieteistä siinä mielessä, että se ei tarkastele luonnonilmiöitä, vaan toimii muiden tieteen alojen tukena ja edesauttaa näitä luomaan uusia ratkaisuja erilaisten digitaalisten teknologioiden avulla. Tietotekniikan ja ohjelmisto-osaamisen avulla voidaan tarttua vaikkapa materiaalin- tai energiankulutukseen liittyviin haasteisiin.

Missä yliopistoissa tietotekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu kesällä 2020 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUT-yliopistossa tietotekniikka on nimensä mukaisesta tekniikan alan koulutus. Kandidaattiohjelmasta valmistuu tekniikan kandidaatiksi ja maisteriohjelmasta diplomi-insinööriksi. Tietojenkäsittelytiede, joka on yksi tietotekniikan osa-alue, löytyy sen sijaan useimmiten luonnontieteiden alta. Tällöin kandidaattiohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on luonnontieteiden kandidaatti ja maisteriohjelmasta valmistuneen filosofian maisteri.

LUTin tietotekniikan ohjelmassa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Ensin perehdytään yleisimpiin ohjelmointikieliin (kuten Python, C, Java ja Javascript), erilaisiin tietokantaratkaisuihin ja suunnitteluohjelmiin sekä ohjelmointityön työkaluihin. Tämän jälkeen siirrytään ohjelmistotuotantoon eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien, kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistoja voidaan tehdä esimerkiksi nopeammin tai halvemmin.

Lisäksi LUTissa alkaa syksyllä 2021 myös englanninkielinen Software and Systems Engineering -ohjelma, joka on yleisopinnoiltaan sama, kuin tietotekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Kyseessä on yhteistyössä Hebein teknillisen yliopiston kanssa toteutettava kaksoistutkinto-ohjelma, jossa opetus järjestetään LUTin Lahden kampuksella.

Ohjelmassa opiskelija oppii hallitsemaan ohjelmistotuotteiden, järjestelmien ja palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen tarvittavat teknologiat, työkalut ja menetelmät. Ohjelma antaa valmiudet kehittää kannattavia, kestäviä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Tietotekniikan ohjelmassa ohjelmoinnin ja muiden perustaitojen opettelu aloitetaan aivan alkeista. Opinnoissa perehdytään ohjelmoinnin lisäksi muun muassa tietokantoihin ja tietokoneverkkoihin, lisäksi suoritetaan projektikursseja. Opintojen aikana voi perehtyä myös esimerkiksi teknologiaoikeuteen, mobiilisovelluksiin, tietokonegrafiikkaan, käyttöjärjestelmiin, tiedonlouhintaan, salaustekniikoihin tai sulautettuihin järjestelmiin.

Automaatio- ja informaatioteknologian koulutusohjelma antaa pohjatiedot erityisesti matematiikasta ja luonnontieteistä sekä lisäksi tietotekniikasta, elektroniikasta ja sähkötekniikasta, hieman pääaineesta riippuen. Ohjelmassa on kaksi pääainetta: automaatio- ja systeemitekniikka sekä informaatioteknologia.

→  Informaatioteknologian pääaineessa opiskelija oppii tuntemaan laajasti informaatioteknologian alan ja ymmärtää sen perusteoriat ja -käsitteet. Erona perinteiseen tietotekniikkaan informaatioteknologian pääaineessa korostuu tiedon siirto ja käsittely, mobiiliteknologiat sekä Internetin ymmärtäminen ja kehittäminen.

Englanninkielisessä Science and Technology -ohjelmassa on viisi pääainetta: Chemical Engineering (kemiantekniikka), Data Science (datatiede), Computational Engineering (laskennallinen tekniikka), Digital Systems and Design (digitaaliset järjestelmät ja muotoilu) sekä Quantum Technology (kvanttitekniikka).

Computational Engineering -pääaine antaa opiskelijalle taidot soveltavaa matematiikkaa ja ratkoa teknisiä tai suunnitteluongelmia käyttäen apuna ohjelmointitaitoja ja algoritmeja. Opiskelija oppii tuntemaan fysiikan, mekaniikan ja tekniikan yleisimmät teoriat sekä käyttämään suosituimpia tekniikan ohjelmistopaketteja.

Digital Systems and Design -pääaine on yhdistelmä sähkötekniikkaa ja automaatiota, tietotekniikkaa, viestintätieteitä, informaatiotieteitä ja elektroniikkaa. Ohjelmaan sisältyy kattavat matematiikan, signaalien ja järjestelmien mallinnuksen ja analysoinnin sekä elektroniikan opinnot. Opiskelija oppii järjestelmien mallintamista ja analysointia sekä laajat valmiudet toimia tietoverkkojen parissa.

Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa on yksi, kaikille yhteinen opintosuunta. Opinnot kattavat tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten ohjelmistot ja algoritmit, tiedon hallinta ja tietoturva, käyttöliittymät, laitteiston toiminta, käyttöjärjestelmät  ja tietoliikenne.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, joka kuuluu niin ikään luonnontieteiden alaan, jakautuu neljään opintosuuntaan: matematiikkaan, tilastotieteeseen, ekonometriaan (vastaa kvantitatiivista taloustiedettä) ja tietojenkäsittelyteoriaan. Opintosuunnan voi valita heti opintojen alussa tai viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustutaan matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Opintosuunnassa perehdytään sekä matematiikan yleisiin periaatteisiin että tietojenkäsittelyssä tarvittaviin matematiikan erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan.

Itä-Suomen yliopisto

Tietojenkäsittelytiede tutkii ja kehittää kaikkea sitä toimintaa mikä liittyy tietoon; sen hallintaan, käsittelyyn, muokkaamiseen ja hyödyntämiseen yhden bitin tasolta aina valtaviin tietojärjestelmiin saakka. Opinnoissa tutkitaan tiedon esittämistä, tiedonkäsittelymenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä tietokoneita ja niiden hyödyntämistä osana tietojärjestelmiä.

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan opinnoissa perehdytään digitaalisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden toiminnan toteuttamisessa tarvittaviin periaatteisiin ja käytäntöihin, mm. algoritmeihin ja ohjelmointiosaamiseen. Ohjelmassa tutustutaan tietojenkäsittelyn perusteisiin, opetellaan ohjelmistokehityksen ja sovellusohjelmoinnin taitoja sekä harjoitellaan loogista päättelyä ja teknis-matemaattista ongelmanratkaisua.

Kauppatieteiden alaan kuuluvan tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, palveluliiketoimintaan, kyberturvallisuuteen, ohjelmistoliiketoimintaan sekä tietohallintoon. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi opinnot kehittävät taitoja IT-projektien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen informaatioteknologian avulla.

Tampereen yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa on valittavana neljä suuntautumista: elektroniikka ja sulautetut järjestelmät, ohjelmistotekniikka, signaalikäsittely ja koneoppiminen sekä tietoliikennetekniikka.

Ohjelmistotekniikka antaa valmiudet määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata pienimuotoisia ohjelmistoja sekä toimia ohjelmistoprojektissa asiakkaana. Opiskelija saa yleissivistävän tason ohjelmoinnin käsitteistä ja periaatteista.

Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus antaa laajat perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien digitaalisten tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden alueilta.

Englanninkielisessä Science and Engineering -ohjelmassa on neljä pääainetta: Mathematics (matematiikka), Physics (fysiikka), Information and Communications Technology (tieto- ja viestintätekniikka) ja Electrical Engineering (sähkötekniikka). Pää- ja sivuaineopintoihin siirrytään toisen ja kolmannen vuoden aikana.

→ Information and Communications Technology -pääaineessa perehdytään IoT:n, Big Datan, 5G-mobiiliverkkojen sekä pilvipalveluiden taustalla olevaan tekniikkaan. Tutuksi tulevat muun muassa ohjelmistot, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, signaalinkäsittely ja viestintätekniikka.

Turun yliopisto

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot tuottavat taitoja, joiden avulla voidaan edistää kestävää kehitystä erityisesti teknisten ratkaisujen tehokkuuden, innovaatioiden ja tiedonvälityksen avulla. Ohjelmassa voi erikoistua ohjelmisto- tai järjestelmäsuuntaan.

Järjestelmäsuunnan opinnot kattavat digitaaliset tietoliikennejärjestelmät, digitaalisen signaalinkäsittelyn sekä sulautetut prosessorijärjestelmät. Lisäksi opintoihin kuuluu järjestelmätekniikan laboratoriotöitä.

Ohjelmistosuunnan opinnot sisältävät ohjelmistotuotannon perusteita sekä ohjelmoinnin laboratoriotöitä. Lisäksi perehdytään hajautettuihin ohjelmistojärjestelmiin ja pilvipalveluihin sekä käyttöliittymiin.

Tietojenkäsittelytieteen opinnot antavat opiskelijoille tietojenkäsittelytieteen monipuoliset teoreettiset perustiedot. Lisäksi opiskelija tutustuu tärkeimpiin uusiin tietojenkäsittelymenetelmiin ja -välineisiin. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ohjelmointipainotteisiin tehtäviin, kuten tietokanta- ja verkkosovellusten ylläpitoon ja toteutukseen. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijan on mahdollista suorittaa sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot.

Oulun yliopisto

Tietotekniikan kandiohjelma antaa perustiedot tietokonetekniikasta, ohjelmoinnista, digitaalisen informaation käsittelystä ja analyysistä, sulautetuista järjestelmistä, Internetistä ja elektroniikasta – ammattiosaaminen alkaa karttua heti ensimmäisestä syksystä lähtien. Opiskelijaa saa vahvan perustan digitalisaatiossa keskeisten tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kandidaattivaiheen kolmannella vuosikurssilla opiskelija valintansa mukaan voi erikoistua tekoälyyn, soveltavaan tietotekniikkaan tai tietokonetekniikkaan – valittu moduuli valmistaa opiskelijaa DI-vaiheen opintosuuntaan.

Tietojenkäsittelytieteen ohjelmassa opetus keskittyy ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin sekä niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Opiskelija oppii ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelun menetelmiä, toteutustapoja ja teknisiä perusteita. Keskeisiä ovat myös testaus ja laadunvarmistus, ihmisen ja koneen vuorovaikutus, ohjelmistoliiketoiminta, projektitaidot ja tutkimustyö.

Vaasan yliopisto

Automaatio ja tietotekniikka on yksi energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman opintosuunnista. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa. 

Automaation ja tietotekniikan koulutuksessa opiskelija saa valmiudet johtaa ohjelmistoprojekteja sekä suunnitella älykkäitä järjestelmiä hyödyntäen muun muassa koneoppimista. Opetuksen keskeisiä teemoja ovat tietokonemallintaminen ja -ohjelmointi, tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelu ja toteutus sekä erilaiset tekoälymenetelmät.

Kauppatieteiden alaan kuuluvan tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opinnoissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tuotantotalous, tietojärjestelmätiede ja kauppatieteet. Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opiskelija valitsee opintosuunnakseen jomman kumman, tuotantotalouden tai tietojärjestelmätieteen.

Tietojärjestelmätieteen opintosuunnassa opiskelija perehtyy tietotekniikan perusteisiin laaja-alaisesti ja hankkii edellytykset tietotekniikan kehityksen seuraamiseen sekä pystyy soveltaamaan pääaineessa oppimaansa käytännössä tietojärjestelmien suunnittelun osa-alueella. Tulevissa työtehtävissä tietojärjestelmätieteen osaaja seuraa IT-alan teknistä kehittymistä, on perillä teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä suunnittelee ja kehittää tietojärjestelmiä tukemaan yritysten ja organisaatioiden tavoitteita.

Åbo Akademi 

Tietotekniikan koulutuksessa käsitellään niin ohjelmistoja kuin laitteistoja ja opitaan ymmärtämään niiden sekä käyttäjän ja ympäristön keskinäistä yhteispeliä. Opinnoissa perehdytään sekä isoihin supertietokoneisiin että pieniin, toisiin laitteisiin integroituihin järjestelmiin. Opetus ohjelmassa on ruotsiksi. 

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *