Vertailu: ympäristötekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan kahdeksannessa osassa tutustumme ympäristötekniikan koulutuksiin.

Ympäristötekniikka etsii rohkeasti uusia ratkaisuja tulevaisuuden merkittäviin kysymyksiin. Ympäristön tilan ja toiminnan vaikutusten huomioiminen ovat myös yrityksille yhä tärkeämpiä, sillä ympäristölainsäädäntö tiukentuu ja kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy. Muutoshaasteiden edessä systeemejä ymmärtävälle ympäristötekniikan osaajille on yhä enemmän tarvetta ympäri maailmaa.

Missä yliopistoissa ympäristötekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu syksyllä 2020 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUTissa ympäristötekniikan ohjelma on oma erillinen tutkinto-ohjelmansa. Ensimmäisen vuoden perusopinnot ohjelmassa ovat kuitenkin yhteisiä energia- ja sähkötekniikan ohjelmien kanssa. Syventyminen omaan alaan alkaa toisena opiskeluvuotena. Muissa yliopistoissa energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan ohjelmat ovat useimmiten tavalla tai toisella niputettu yhteen – joko keskenään tai yhteen jonkun muun tekniikan alan kanssa.

LUTin ympäristötekniikan ohjelmassa opetus pohjautuu vahvasti elinkaariajatteluun: koulutuksessa tarkastellaan kaikkia päästölähteitä eli päästöjä maahan, veteen ja ilmaan alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantotoimintaan, logistiikkaan ja kulutukseen sekä näitä ohjaaviin yhteiskunnallisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin. Opiskelija oppii arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten kulutustottumukset sekä tuotantotavat vaikuttavat ympäristöömme. Haastavia ongelmia ratkotaan kehittämällä kokonaan uudenlaisia, innovatiivisia liiketoimintamalleja sekä kestäviä, teknisiä järjestelmiä.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija oppii tuntemaan geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaiset käyttöprosessit ja niiden ympäristövaikutukset sekä energiataseet. Hän soveltaa termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa- ja kalliomekaniikan, tietekniikan ja geoinformatiikan teorioita, käsitteitä, malleja ja teknologioita energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisuun. Lisäksi opiskelija ymmärtää energian, yhdyskuntarakentamisen ja luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun roolin yhteiskunnassa ja tuntee energiatalouden ja energiamarkkinoiden perusteet.

Tampereen yliopisto

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiantarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen.

Kandidaatin tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua bio- ja ympäristötekniikkaan (opinnot painottuvat jompaankumpaan), kemiaan tai energia- ja prosessitekniikkaan.

Ympäristötekniikan opiskelussa tutustutaan veden, maaperän ja ilman saastumista aiheuttaviin prosesseihin ja niiden ehkäisyyn.

Biotekniikan opiskelussa puolestaan korostuu mikrobiosolujen biologia ja laboratoriotyöskentely, joita tarvitaan kehitettäessä uusia biotuotteita.

Kemian suuntauksessa perehdytään aineen rakenteeseen ja siitä johtuviin kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tärkeitä mm. kaikkien materiaalien kierron ja ympäristöön kertymisen kannalta.

Energia- ja prosessitekniikassa perehdytään energiantuotantoon ja erilaisiin kiertoprosesseihin sekä energiantuotannosta aiheutuviin päästöihin ja niiden puhdistusmenetelmiin.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opinnoissa, tekniikan opintosuunnassa voi suuntautua joko biolääketieteen tekniikkaan tai bio- ja ympäristötekniikkaan.

Bio-ja ympäristötekniikassa opiskellaan mikrobiologian ja bakteerien hyödyntämistä biotekniikan sovelluksissa, kuten kestävästi tuotettujen hyödykkeiden ja materiaalien tuotannossa sekä bioprosesseihin perustuvissa ympäristö- ja energiatekniikoissa.

Englanninkielisessä Sustainable Urban Development -ohjelmassa on kolme opintosuuntaan: hallintotieteet, yhteiskuntatieteet ja tekniikka. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteishaussa.

Tekniikan opintosuunnassa perehdytään muun muassa kaupunkien ja alueiden taloudelliseen uusimiseen, politiikkaan ja osallistumiseen, organisaation muutokseen, liikennejärjestelmiin sekä vesivarojen hallintaan. Opiskelija oppii ymmärtämään kestävää kaupunkikehitystä ja rakennetun ympäristön eri näkökohtia sekä tuntemaan niiden yhteiskunnallisen merkityksen.

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutukset toteutetaan yhteisen prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman alla. Opiskelija valitsee opintosuunnakseen jommankumman.

Ympäristötekniikan keskeisiä asioita ovat luonnon vesivarat ja yhdyskuntien vesihuolto, kestävät energiajärjestelmät sekä teollisuusalasta riippumattomat yksikköprosessit ja lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt.

Prosessitekniikan kantavia teemoja ovat ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous.

Lista tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *