Vertailu: ympäristötekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan kahdeksannessa osassa tutustumme ympäristötekniikan koulutuksiin.

Ympäristötekniikka etsii rohkeasti uusia ratkaisuja tulevaisuuden merkittäviin kysymyksiin. Ympäristön tilan ja toiminnan vaikutusten huomioiminen ovat myös yrityksille yhä tärkeämpiä, sillä ympäristölainsäädäntö tiukentuu ja kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy. Muutoshaasteiden edessä systeemejä ymmärtävälle ympäristötekniikan osaajille on yhä enemmän tarvetta ympäri maailmaa.

Missä yliopistoissa ympäristötekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu syksyllä 2021 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUTissa ympäristötekniikan ohjelma on oma erillinen tutkinto-ohjelmansa. Ensimmäisen vuoden perusopinnot ohjelmassa ovat kuitenkin yhteisiä energia- ja sähkötekniikan ohjelmien kanssa. Syventyminen omaan alaan alkaa toisena opiskeluvuotena. Muissa yliopistoissa energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan ohjelmat ovat useimmiten tavalla tai toisella niputettu yhteen – joko keskenään tai yhteen jonkun muun tekniikan alan kanssa.

LUTin ympäristötekniikan ohjelmassa opetus pohjautuu vahvasti elinkaariajatteluun: koulutuksessa tarkastellaan kaikkia päästölähteitä eli päästöjä maahan, veteen ja ilmaan alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantotoimintaan, logistiikkaan ja kulutukseen sekä näitä ohjaaviin yhteiskunnallisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin. Opiskelija oppii arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten kulutustottumukset sekä tuotantotavat vaikuttavat ympäristöömme. Haastavia ongelmia ratkotaan kehittämällä kokonaan uudenlaisia, innovatiivisia liiketoimintamalleja sekä kestäviä, teknisiä järjestelmiä.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan koulutusohjelmassa tutustutaan kiinteistömarkkinoihin, kiinteistöjuridiikkaan ja kiinteistöjen elinkaaren johtamiseen. Lisäksi opiskelija saa perusymmärryksen geoinformatiikkaan liittyvistä menetelmistä ja työkaluista. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija voi suuntautua joko kiinteistötalouteen, geoinformatiikkaan tai näiden yhdistelmään. Opinnot järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

→ Geoinformatiikan menetelmillä voidaan seurata laajassa mittakaavassa, mitä ympäristössä tapahtuu ihmisen toiminnan seurauksena. Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto keskittyy ennen kaikkea paikkatiedon, matematiikan ja tietotekniikan opintoihin. Yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelijat syventävät ohjelmoinnin ja tietotekniikan osaamistaan, tutustuvat syvällisemmin paikkatiedon hankintaan ja hallinnointiin, sekä opiskelevat tiedon hallintaa, havainnollistamista ja erilaisia tiedon analyysimenetelmiä.

Kestävät yhdyskunnat -koulutusohjelmassa opiskellaan maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa. Opiskelija oppii tunnistaan ongelmia ja löytämään niihin innovatiivisia ratkaisuja. Tässä auttavat tiedon laaja-alainen hyödyntäminen sekä kyky soveltaa laskennallisia menetelmiä alan ilmiöiden mallinnuksessa. Opiskelijan on mahdollista keskittyä jo kandidaatin opintojen aikana joko maankäytön suunnitteluun ja liikennetekniikkaan tai vesi- ja ympäristötekniikkaan. Opinnot järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Tampereen yliopisto

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiantarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen.

Kandidaatin tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua bio- ja ympäristötekniikkaan (opinnot painottuvat jompaankumpaan), energia- ja prosessitekniikkaan tai kemiaan.

Ympäristötekniikan opiskelussa tutustutaan veden, maaperän ja ilman saastumista aiheuttaviin prosesseihin ja niiden ehkäisyyn.

Biotekniikan opiskelussa puolestaan korostuu mikrobiosolujen biologia ja laboratoriotyöskentely, joita tarvitaan kehitettäessä uusia biotuotteita.

Energia- ja prosessitekniikassa perehdytään energiantuotantoon ja erilaisiin kiertoprosesseihin sekä energiantuotannosta aiheutuviin päästöihin ja niiden puhdistusmenetelmiin.

Kemian suuntauksessa perehdytään aineen rakenteeseen ja siitä johtuviin kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tärkeitä mm. kaikkien materiaalien kierron ja ympäristöön kertymisen kannalta.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opinnoissa, tekniikan opintosuunnassa voi suuntautua joko biolääketieteen tekniikkaan tai bio- ja ympäristötekniikkaan.

Bio-ja ympäristötekniikka yhdistää biologian ja luonnontieteiden ymmärryksen insinööritieteisiin. Pääaine kouluttaa erityisesti bioprosesseihin perustuvien ympäristö- ja energiatekniikoiden sekä teollisen biotekniikan tulevaisuuden osaajaksi, joka hahmottaa synteettisen biologian luomat tulevaisuuden mahdollisuudet bio- ja kiertotaloudessa.

Englanninkielisessä Sustainable Urban Development -ohjelmassa on kolme opintosuuntaa: hallintotieteet, yhteiskuntatieteet ja tekniikka. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteishaussa.

Tekniikan opintosuunnassa perehdytään muun muassa kaupunkien ja alueiden taloudelliseen uusimiseen, politiikkaan ja osallistumiseen, organisaation muutokseen, liikennejärjestelmiin sekä vesivarojen hallintaan. Opiskelija oppii ymmärtämään kestävää kaupunkikehitystä ja rakennetun ympäristön eri näkökohtia sekä tuntemaan niiden yhteiskunnallisen merkityksen.

Oulun yliopisto

Ympäristötekniikan koulutusohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnon vesivarat ja yhdyskuntien vesihuolto, kestävät energiajärjestelmät ja teollisuusalasta riippumattomat yksikköprosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Opiskelija valitsee itselleen opintosuunnan kandidaattiopintojen loppupuolella. Tarjolla on kolme opintosuuntaa: kestävät energiajärjestelmät, vesi- ja ympäristötekniikka sekä teollisuuden ympäristötekniikka.

→ Vesi- ja ympäristötekniikka antaa vahvan osaamisen kestävään ja kokonaisvaltaiseen vesivarojen suunnitteluun, tehokkaaseen vesi- ja jätehuoltoon, vesistökuormituksen hallintaan, vesiensuojeluun sekä syvällistä ymmärtämistä maankäytön ja ilmaston muutosten vaikutuksista vesistöihin.

→ Teollisuuden ympäristötekniikan opinnot antavat vahvan ymmärryksen ympäristöhaasteisiin ja asiantuntemuksen päästöjen minimoimiseen ja hallintaan niin, että valmistunut diplomi-insinööri pystyy suunnittelemaan ja kehittämään teollista toimintaa kohti puhtaampaa huomista.

Prosessitekniikan koulutusohjelmassa perehdytään kemiantekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja ympäristön hyvinvointiin. Opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Kandidaattiopintojen loppupuolella opiskelija voi suuntautua joko automaatiotekniikkaan, kemiantekniikkaan, prosessimetallurgiaan tai biotuotetekniikkaan.

Lista tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *